افزایش ترسناک قیمت سیگار در طول ۳۰ سال!

افزایش ترسناک قیمت سیگار در طول ۳۰ سال!

اقتصاد و تولید

اگر تنها حداقل هزینه‌ای که یک فرد برای خرید یک پاکت سیگار در سال جاری پرداخت می‌کند، یعنی ۱۵ هزار تومان را در نظر بگیریم، با گذشت سی سال، خرج ماهانه این فرد سیگاری با احتساب کشیدن یک پاکت سیگار در روز، ۴۵۰ هزار تومان و سالانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود.


قیمت سیگار وینستون لایت به بسته‌ای ۴۸ هزار تومان رسیده است. حدود ۳۰ سال قبل متوسط هزینه سالانه یک خانواده ایرانی در بخش دخانیات، هشت هزار و ۶۱۸ تومان بود و اگر فرض کنیم هر خانوار، یک نفر سیگاری داشته، آن یک نفر ماهی ۷۲۰ تومان پول برای خرید دخانیات هزینه پرداخت می‌کرده است.

با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، هر خانوار شهری ۶۵۳ هزار و ۲۴۰ تومان برای دخانیات هزینه کرده است. این یعنی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ برای خرید دخانیات، ماهی ۵۵ هزار تومان بوده است. در این بین، اگر تنها حداقل هزینه‌ای که یک فرد برای خرید یک پاکت سیگار در سال جاری پرداخت می‌کند، یعنی ۱۵ هزار تومان را در نظر بگیریم، با گذشت سی سال، خرج ماهانه این فرد سیگاری با احتساب کشیدن یک پاکت سیگار در روز، ۴۵۰ هزار تومان و سالانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود.