۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان

۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان

علم، سیاست و اجتماع

طبق گزارش بانک جهانی، میزان اثربخشی دولت ایرلند ۱۰۰ درصد است. شاخص آزادی اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳، ۸۳.۹۰ است.


با ۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان در سال ۲۰۲۴ آشنا شوید

۵- ایرلند

 • شاخص توسعه انسانی (۲۰۲۱): ۰.۹۴۵
 • اثربخشی دولت (۲۰۲۲): ۹۳.۴۰
 • شاخص آزادی اقتصادی (۲۰۲۳): ۸۲.۰۰
 • امتیاز از پایگاه اینترنتی اینسایدر مانکی: ۸۷.۶۹ از ۱۰۰

ایرلند در فهرست کشورهایی با بالاترین کیفیت زندگی، در رتبه پنجم قرار دارد و شاخص توسعه انسانی (HDI) ۰.۹۴۵ را در سال ۲۰۲۱ داشته است.

طبق گزارش بانک جهانی، میزان اثربخشی دولت ایرلند ۹۳.۴۰ درصد است. شاخص آزادی اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳، ۸۲ است.

 

 

با ۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان در سال ۲۰۲۴ آشنا شوید

۴- لوکزامبورگ

 • شاخص توسعه انسانی (۲۰۲۱): ۰.۹۳۱
 • اثربخشی دولت (۲۰۲۲): ۹۷.۶۴
 • شاخص آزادی اقتصادی (۲۰۲۳): ۷۸.۴۰
 • امتیاز از پایگاه اینترنتی اینسایدر مانکی: ۸۸.۰۲ از ۱۰۰

لوکزامبورگ، در لیست کشورهایی با بالاترین کیفیت زندگی قرار دارد. این کشور، شاخص توسعه انسانی ۰.۹۳۱ را در سال ۲۰۲۱ داشته است.

بانک جهانی، اثربخشی دولت لوکزامبورگ را ۹۷.۶۴٪ گزارش کرده است. شاخص آزادی اقتصادی این کشور، ۷۸.۴۰ در سال ۲۰۲۳ است.

 

 

با ۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان در سال ۲۰۲۴ آشنا شوید

۳- دانمارک

 • شاخص توسعه انسانی (۲۰۲۱): ۰.۹۴۸
 • اثربخشی دولت (۲۰۲۲): ۹۸.۵۸
 • شاخص آزادی اقتصادی (۲۰۲۳): ۷۷.۶۰
 • امتیاز از پایگاه اینترنتی اینسایدر مانکی: ۸۸.۰۹ از ۱۰۰

دانمارک در این فهرست، با شاخص توسعه انسانی ۰.۹۴۸ در سال ۲۰۲۱، جایگاه سوم را دارد.

طبق گزارش بانک جهانی، میزان اثربخشی دولت دانمارک ۹۸.۵۸ درصد است. شاخص آزادی اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳، ۷۷.۶۰ است.

 

 

با ۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان در سال ۲۰۲۴ آشنا شوید

۲- سوئیس

 • شاخص توسعه انسانی (۲۰۲۱): ۰.۹۶۲
 • اثربخشی دولت (۲۰۲۲): ۹۹.۵۳
 • شاخص آزادی اقتصادی (۲۰۲۳): ۸۳.۹۰
 • امتیاز از پایگاه اینترنتی اینسایدر مانکی: ۹۱.۷۱ از ۱۰۰

سوئیس، شاخص توسعه انسانی را ۰.۹۶۲ گزارش کرده است.

بنابر گزارش بانک جهانی، میزان اثربخشی دولت سوئیس معادل ۹۹.۵۳٪ تعیین شده است. شاخص آزادی اقتصادی این کشور، ۸۳.۹۰ در سال ۲۰۲۳ است.

 

 

با ۵ کشور دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان در سال ۲۰۲۴ آشنا شوید

۱- سنگاپور

 • شاخص توسعه انسانی (۲۰۲۱): ۰.۹۳۹
 • اثربخشی دولت (۲۰۲۲): ۱۰۰
 • شاخص آزادی اقتصادی (۲۰۲۳): ۸۳.۹۰
 • امتیاز از پایگاه اینترنتی اینسایدر مانکی: ۹۱.۹۵ از ۱۰۰

سنگاپور، در فهرست کشورهای دارای بالاترین کیفیت زندگی در سال ۲۰۲۴، رتبه اول را دارد و شاخص توسعه انسانی ۰.۹۳۹ را در سال ۲۰۲۱ داشته است.

طبق گزارش بانک جهانی، میزان اثربخشی دولت ایرلند ۱۰۰ درصد است. شاخص آزادی اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳، ۸۳.۹۰ است.